Phát triển cam VietGap ở Hàm Yên

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, nhất là yêu cầu của thị trường xuất khẩu, huyện Hàm Yên đang ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình trồng, phát triển vùng cam, đặc biệt là trồng và phát triển cam theo tiêu chuẩn VietGap, qua đó nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập cho người dân trồng cam trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục