Chế tài để ngăn tin nhắn rác

Theo quy định tại Nghị định 77/2012/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành, hoạt động quảng cáo qua tin nhắn điện thoại và thư điện tử sẽ bị siết chặt hơn. ...

Bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với ...

Khung kế hoạch giảm nghèo bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Mức chi tạo lập thông tin điện tử

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử, để các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,… áp dụng trong ...

Xem nhiều

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; từ 1/7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2019.