Cơ cấu, số lượng ứng cử đại biểu HĐND

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ...

Xem nhiều