Công khai thông tin cán bộ hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên công khai thông tin cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị.

TT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ

Cơ quan, đơn vị

1

Lại Minh Tuyên

0399637673

Một cửa huyện

Văn phòng HĐND & UBND huyện

2

Lê Minh Thư

0325385757

Một cửa huyện

Bưu điện huyện

3

Lê Thị Vân Anh

0349.352.375

Chuyên viên

Phòng Tư pháp

4

Nguyễn Phương Thúy

0967069555

Chuyên viên

Phòng LĐTB & XH

5

Hoàng Ngọc Thức

0988282826

Chuyên viên

Phòng GD & ĐT

6

Trương Hải Đăng

0392641652

Chuyên viên

Phòng Nội vụ

7

Vũ Trọng Đại

0967139240

Chuyên viên

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

8

Lương Thu Hiền

0385016277

Chuyên viên

Phòng Tài chính - Kế hoạch

9

Thưởng Ngọc Thu

0974215704

Chuyên viên

Phòng Tài nguyên và Môi trường

10

Nông Trần Tùng

0987454819

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Yên Thuận

11

Ma Thị Thảo

0826123889

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Yên Thuận

12

Nông Văn Trí

0975392555

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

UBND xã Yên Thuận

13

Phạm Đình Đức

0982099719

Trưởng Công an xã

UBND xã Yên Thuận

14

Trần Văn Tích

0357544816

Công an viên xã

UBND xã Yên Thuận

15

Nguyễn Minh Điểm

0988077983

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

UBND xã Yên Thuận

16

Vi Trung Phú

0396038095

Công chức Địa chính - Xây dựng xã

UBND xã Yên Thuận

17

Nguyễn Thị Năm

0375679799

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

UBND xã Yên Thuận

18

Trần Ngọc Tuyến

0397888994

Công chức VHXH

UBND xã Minh Hương

19

Hoàng Văn Quyết

0989889786

CÔng chức địa chính đất đai

UBND xã Minh Hương

20

Lê Ngọc Duy

0382537308

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Minh Hương

21

Nguyễn Quang Huy

0774161335

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Minh Hương

22

Sầm Ngọc Nhung

0987381538

Công chức VP-TK

UBND xã Minh Hương

23

Hoàng Văn Quân

0368344760

Công chức VP-TK

UBND xã Minh Hương

24

Nông Đức Nguyện

0379521730

Công an xã

UBND xã Minh Hương

25

Trương Quang Huy

0976746578

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Bằng Cốc

26

Hoàng Thị Mai Hương

0836037278

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Bằng Cốc

27

Tạ Lê Diễm Hằng

0889954335

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

UBND xã Bằng Cốc

28

Tạ Thành Trung

0988911113

Trưởng Công an xã

UBND xã Bằng Cốc

29

Mạc Cao Văn

0968089728

Công an viên xã

UBND xã Bằng Cốc

30

Hoàng Văn Chủ

0987930634

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

UBND xã Bằng Cốc

31

Lê Thị Ngân

0869060722

Công chức Địa chính - Xây dựng xã

UBND xã Bằng Cốc

32

Hoàng Ngọc Thuyết

0941941786

Công chức Kế toán - Ngân sách xã

UBND xã Bằng Cốc

33

Nguyễn Văn Hùng

0961999113

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Đức Ninh

34

Nguyễn Thị Thu Hiền

0962246097

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

UBND xã Đức Ninh

35

Nguyễn Thị Kiểm

0968473975

Công chức Văn hóa - Xã hội xã

UBND xã Đức Ninh

36

Phạm Thanh Hải

0368333234

Công chức Văn phòng - Thống kê xã

UBND xã Đức Ninh

37

Phan Thị Lê

0979098538

Công chức Địa chính - Xây dựng xã

UBND xã Đức Ninh

38

Triệu Quốc Huy

0911474939

Phó Chủ tịch UBND xã

UBND xã Thành Long

39

Nguyễn Công Anh

0338819687

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã Thành Long

40

Trần Thị Lan

0966843228

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã Thành Long

41

Nguyễn Thị Hiền

0985292273

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Thành Long

42

Vi Quốc Phòng

0398500765

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Thành Long

43

Đào Văn Hoà

0971986289

Công chức Địa chính - Nông nghiệp và môi trường

UBND xã Thành Long

44

Trần Văn Chữ

0395902619

Công chức Địa chính - Xây dựng

UBND xã Thành Long

45

La Văn An

0984858698

Công chức Địa chính - Xây dựng

UBND xã Thành Long

46

Lâm Văn Hiển

0382658998

Công chức Văn hoá - Xã hội

UBND xã Thành Long

47

Đỗ Thu Chung

0846894545

Công chức Văn hoá - Xã hội

UBND xã Thành Long

48

Nguyễn Văn Sáng

0984638933

Công chức địa chính nông nghiệp XD và môi trường

UBND xã Hùng Đức

49

Hoàng Thị Hơn

0969027289

Công chức VHXH xã Hùng Đức

UBND xã Hùng Đức

50

Vũ Văn Bằng

0984127083

Công chức Tư pháp Hộ tịch

UBND xã Hùng Đức

51

Hà Thị Mai

0977012797

Công chức Tư pháp Hộ tịch

UBND xã Hùng Đức

52

Nguyễn Thị Thái

0355324229

Công chức VHXH xã Hùng Đức

UBND xã Hùng Đức

53

Vương Văn Đẹp

0986290113

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã Thái Hòa

54

Vũ Hạnh Quyên

0357332317

Công chức Tư pháp - hộ tịch

UBND xã Thái Hòa

55

Dương Văn Phúc

0912909641

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường

UBND xã Thái Hòa

56

Bùi Bích Quyên

0973845930

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND xã Thái Hòa

57

Nguyễn Thị Dung

0974375424

Công chức Tư pháp - hộ tịch

UBND xã Thái Hòa

58

Triệu Quốc Cử

0334146408

Tư pháp - hộ tịch

UBND xã Yên Lâm

59

Vũ Văn Nam

0989478212

Tư pháp - hộ tịch

UBND xã Yên Lâm

60

Trần Thị Nhất

0984744791

Văn hóa - xã hội

UBND xã Yên Lâm

61

Hà Hồng Tiến

0946305567

Công chức VHXH

UBND xã Bình Xa

62

Hoàng Thị Anh

0382706280

Công chức VHXH

UBND xã Bình Xa

63

Nguyễn Văn Hậu

0912615256

Công chức địa chính đất đai

UBND xã Bình Xa

64

Phạm Văn Huân

0979206555

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Bình Xa

65

Sầm Ngọc Tuyên

0979179018

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Bình Xa

66

Nguyễn Trọng Tuấn

0972843988

Công chức VP-TK

UBND xã Bình Xa

67

Hoàng Quyết Lý

0349818719

Công chức VP-TK

UBND xã Bình Xa

68

Nguyễn Thanh Đường

0356737193

Công an xã

UBND xã Bình Xa

69

Đỗ Thị Hòa

0915028966

Công chức văn phòng

UBND xã Tân Thành

70

Lương Văn Quang

0868945206

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Tân Thành

71

Nông Văn Tùng

0852863866

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Tân Thành

72

Nguyễn Thị Hồng Luyến

0359324293

Công chức văn hóa xã Hội

UBND xã Tân Thành

73

Lý Văn Chiến

0388804089

Công chức địa chính

UBND xã Tân Thành

74

La Thị Bích

0977275581

Công chức VH - XH

UBND xã Minh Khương

75

Hà Thị Thủy Chung

0982377479

Công chức VH - XH

UBND xã Minh Khương

76

Đỗ Đại Hiệp

0369461772

Công chức địa chính đất đai

UBND xã Minh Khương

77

Lê Anh Chiến

0973230011

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Minh Khương

78

Vũ Thị Hương

0348939316

Công chức tư pháp- hộ tịch

UBND xã Minh Khương

79

Đàm Thanh Hải

0976293962

Công chức VP-TK

UBND xã Minh Khương

80

Nguyễn Thế Phương

0988977283

Công chức VP-TK

UBND xã Minh Khương

81

Lý Văn Xâm

0987149463

Công an xã

UBND xã Minh Khương

82

La Văn Quyết

0984645643

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Bạch Xa

83

Ma Thị Thương

0386260392

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Bạch Xa

84

Hoàng Thị Thu

0985714214

Công an viên Thường trực

UBND xã Bạch Xa

85

Nguyễn Thị Hoàn

0969285887

Công chức Văn Hóa - Xã hội

UBND xã Bạch Xa

86

Hứa Thị Hải Yến

0961993588

Công chức Văn Hóa - Xã hội

UBND xã Bạch Xa

87

Trương Minh Đức

0397993602

Công chức Địa chính - Giao thông

UBND xã Bạch Xa

88

Đỗ Quang Tuyến

0981691987

Công chức Địa chính - Đất đai

UBND xã Bạch Xa

89

Lương Văn Huê

0818232299

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Nhân Mục

90

Nông Hồng Nhung

0967994629

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND xã Nhân Mục

91

Đặng Văn Thùy

0367007888

Trưởng Công an xã

UBND xã Nhân Mục

92

Hà Đức Tuấn

0979179768

Phó công an xã

UBND xã Nhân Mục

93

Nông Văn Mạn

0329078175

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã Nhân Mục

94

Phạm Ngọc Diễm Huyền

0962282239

Công chức Địa chính - Xây dựng

UBND xã Nhân Mục

95

Nông Đình Tuyển

0988405493

Bí thư đoàn thanh niên

UBND xã Nhân Mục

96

Hầu Thị Khuyên

0986173366

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Minh Dân

97

Hoàng Văn Hân

0967906218

Công chức Địa chính XD&MT

UBND xã Minh Dân

98

Ma Văn Huy

0986226569

Công chức Địa chính XD&MT

UBND xã Minh Dân

99

Chẩu Thị Huyền

0971219233

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND xã Minh Dân

100

Phạm Thế Quang

0963111683

Công an viên xã

UBND xã Minh Dân

101

Âu Đức Tuân

0918195325

Công chức Văn phòng -Thống kê

UBND xã Minh Dân

102

Lê Thị Hồng

0982396887

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Yên Phú

103

Lương Văn Trường

0333821189

Công chức Văn phòng - Thống kê

UBND xã Yên Phú

104

Trương Văn Quyền

0979842445

Công chức Địa chính XD&MT

UBND xã Yên Phú

105

Nguyễn Trung Hiếu

1979421468

Trưởng Công an xã

UBND xã Yên Phú

106

Tống Thị Thảo

0388598498

Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND xã Yên Phú

107

Triệu Thanh Tùng

0984231986

Công chức VPTK xã Phù Lưu

UBND xã Phù Lưu

108

Nguyễn Thị Huyên

0819514999

Công chức địa chính nông nghiệp XD và môi trường

UBND xã Phù Lưu

109

Hoàng Văn Sơn

0353341999

Công chức địa chính nông nghiệp XD và môi trường

UBND xã Phù Lưu

110

Nguyễn Minh Hương

0336713423

Công chức VHXH xã Phù Lưu

UBND xã Phù Lưu

111

Nguyễn Văn Quyền

0984785125

Công chức Tư pháp Hộ tịch

UBND xã Phù Lưu

112

Chúc Thị Khánh Linh

0984166467

Công chức Tư pháp Hộ tịch

UBND xã Phù Lưu

113

Phạm Thanh Dung

0398867879

Công chức VHXH xã Phù Lưu

UBND xã Phù Lưu

114

Đặng Đức Tài

0981138789

Công chức Địa chính NN và môi trường

UBND xã Thái Sơn

115

Quách Trung Dũng

0978364135

Công chức Văn phòng TK

UBND xã Thái Sơn

116

Hoàng Quý Dương

0398157389

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Thái Sơn

117

Nguyễn Thu Trang

0982386399

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

UBND xã Thái Sơn

118

Lê Tú Linh

0332169666

Công chức Văn hóa - xã hội

UBND xã Thái Sơn

119

Trần Thị Minh

0978845267

Công chức Địa chính - XD

UBND xã Thái Sơn

120

Triệu Quốc Nam

0336193286

Trưởng CA xã

UBND xã Thái Sơn

121

La Thị Thu Hiền

0985698558

Công chức Tư pháp - hộ tịch

UBND thị trấn Tân Yên

122

Nguyễn Thị Huệ

0965773762

Công chức Tư pháp - hộ tịch

UBND thị trấn Tân Yên

123

La Thị Dự

0965716526

Công chức VHXH

UBND thị trấn Tân Yên

124

Bùi Quang Huy

0917342567

Công chức Văn phòng

UBND thị trấn Tân Yên

Tin cùng chuyên mục