Hàm Yên đánh giá công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số

Sáng ngày 15/2, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2022, 02 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo tổ chức thực hiện 414 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp, với số người tham dự ước  trên 41.800 lượt người, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở là 1.182 buổi; tổ chức 17 hội nghị, cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho trên 7.700 lượt người; biên soạn, cấp phát 112 tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về công tác Cải cách thủ tục hành chính: Huyện thực hiện công khai TTHC, niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của huyện theo quy định.

Giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ 03 ngày làm việc xuống còn 02 ngày và đăng ký hợp tác xã từ 05 ngày xuống còn 03 ngày. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Đối với cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,9%; cấp xã, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,8%.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, huyện Hàm Yên đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

100% xã, thị trấn thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, với 182 thành viên tham gia; 283/283 thôn có Tổ Công nghệ số cộng đồng, với 1.541 thành viên.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tích cực sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang;... phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị.

Tỷ lệ thực hiện số hóa trong năm 2022 là 40% tại cấp huyện, 35% tại cấp xã. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2022 đối với UBND huyện đạt 98%, cấp xã đạt 90%; tỷ lệ văn bản được ký số tại cấp huyện đạt 60,57%...

Huyện xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang. Đến nay UBND huyện đã cung cấp các thủ tục hành chính được 172 dịch vụ công mức độ 3 và 25 dịch vụ công mức độ 4 tại địa chỉ dichvucong.tuyenquang.gov.vn.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến từ 01/01/2022 đến 12/12/2022 là 21.217 hồ sơ. Trong đó mức độ 3 là 14.773 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp; 3.194 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; mức độ 4 là 969 hồ sơ nhận trực tiếp và 2.321 hồ sơ nhận trực tuyến. Số TTHC mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ là 59 thủ tục.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 09/02/2023 đã tiếp nhận và giải quyết 2.634 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết mức độ 3 là 2.113 hồ sơ (796 hồ sơ thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia), hồ sơ mức độ 4 là 521 hồ sơ, số THHC mức độ 3 có phát sinh hồ sơ là 17 thủ tục, mức độ 4 là 8 thủ tục, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 271, hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 4 là 414 hồ sơ.

Trong thời gian tới, huyện Hàm Yên xác định cải cách hành chính là một khâu quan trọng, đột phá, phải được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành trên cơ sở quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của các cơ quan nhà nước là đầu tư cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua các thách thức để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, không để lãng phí thời gian, công sức vì thủ tục hành chính. Tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Đề án 06 để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trong thời gian tới tiếp tục  thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của huyện.

Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của cải cách.

Ban hành các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo Đề án 06. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong tháng 3, tất cả các xã, thị trấn hoàn thành việc sử dụng chữ ký số, thư điện tử.

Thực hiện nghiêm quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng, năm của huyện đã ban hành. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện, của cơ quan, đơn vị.

Rà soát ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục