Hàm Yên đẩy mạnh truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 29/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên ban hành kế hoạch số 254/KH-UBND về truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, cụ thể như sau:

Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Huy động sự tham gia của toàn dân, làm cho mỗi người dân thấy được họ đóng vai trò trung tâm trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thấy được ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu hoạt động truyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; Triển khai nhiệm vụ truyền thông phải bám sát với thực tiễn của mỗi đơn vị, địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mực đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Với nội dung sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Xây dựng khẩu hiệu, pano, băng rôn, poster tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Tổ chức các sự kiện để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2022 đến 10/10/2022…

Tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của công cuộc chuyển đổi số và Ngày Chuyền đổi số quốc gia, gắn với tiếp tục hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tiên ích công nghệ số…

Tùy vào tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị để tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 phù hợp, đảm bảo lan tỏa thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” đến các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và các nhiệm vụ được phân công vụ thể của từng đơn vị; tham gia, tạo điều kiện phối hợp các cơ quan tổ chức triển khai kế hoạch nhằm góp phần thực hiện đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra…

Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Ngày Chuyển đổi số 10/10.

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện.

Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện: Tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đối số quốc gia 10/10 đến đông đảo các hội viên, đoàn viên, nhân dân từ huyện đến cơ sở nhằm lan toả thông điệp “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục