Hàm Yên họp chuyên đề Cải cách hành chính và Chuyển đổi số

Sáng ngày 16/3, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chủ trì cuộc họp chuyên đề cải cách hành chính, chuyển đổi số; kết quả triển khai thực hiện Đề án (06) phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Quý I năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Trong Quý I năm 2023, các cơ quan trên địa bàn huyện Hàm Yên được giao phụ trách đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với từng lĩnh vực và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo đánh giá theo quy định.

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả nhất định: Tỉ lệ công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên địa bàn huyện tăng cao so với kỳ báo trước: Cấp huyện tăng 67,7% so với kỳ báo cáo tháng 2 năm 2023. Cấp xã tăng 11,1% so với kỳ báo cáo tháng 2 năm 2023. Trong đó có  một số xã đạt tỷ lệ cao: xã Thái Hòa: 100%; xã Thành Long: 99,5%; xã Yên Thuận 80,2%; thị trấn Tân Yên: 66,8%; 

Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của cơ quan với các cơ quan hành chính nhà nước trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt kết quả tốt.

Tất cả Ủy ban nhân dân các xã đều đã áp dụng chữ ký số trong điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia Quý 1 năm 2023: Triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu; Tiếp nhận 4.140 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua Dịch vụ công trực tuyến 3.329 hồ sơ, đạt tỉ lệ 80,4%.
Nhóm bổ sung thông tin về lĩnh vực tư pháp, y tế triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong Quý 1 năm 2023, bộ phận cấp Căn cước công dân của Công an huyện thu nhận 1.309 hồ sơ định danh điện tử.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Chỉ đạo CCTTHC huyện thực hiện giao chỉ tiêu cho các phòng, đơn vị các xã thị trấn trong thực hiện kiểm tra, đánh giá;  thường xuyên báo cáo các chỉ tiêu được giao theo tháng.

Các cơ quan, đơn vị xã thị trấn thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của chính phủ, không yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu giấy, các giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính của huyện và của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Đưa kết quả cải cách hành chính thành một tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét thi đua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và công khai 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang. Áp dụng, triển khai các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC và báo cáo kết quả, hiệu quả của giải pháp, sáng kiến trong báo cáo CCHC định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm.

Tích cực phối hợp với các cơ quan được giao phụ trách các nội dung cải cách hành chính hoàn thành các tiêu chí chấm điểm theo Bộ tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng kênh tiếp nhận ý kiến phản ảnh về cải cách hành chính trên ứng dụng Zalo…/.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục