Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên về Thực hiện Nghị quyết số 48 - NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 48 - NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; căn cứ tình hình thực tiễn của huyện Hàm Yên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Tin cùng chuyên mục