Kế hoạch Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn huyện Hàm Yên

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Tin cùng chuyên mục