Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên nâng cao chất lượng tín dụng

Trong thời gian qua, cùng với tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hàm Yên còn luôn tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tìm các biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người được thụ hưởng sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hàng năm, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã tham mưu cho Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện phân bổ kịp thời nguồn vốn vay đến các xã, thị trấn trên căn cứ tỷ lệ hộ nghèo và các mục tiêu, chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương.

Nhằm chuyển tải vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng, hỗ trợ tối đa cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác, ngân hàng thành lập các điểm giao dịch đặt ở 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổ giao dịch Ngân hàng CSXH thực hiện công tác tín dụng tại xã Yên Thuận.

Tại tất cả các điểm giao dịch đều niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay, công khai danh sách hộ vay trên địa bàn... Bên cạnh đó, ngân hàng thực hiện phương thức quản lý vốn thông qua việc ủy thác vốn vay cho các tổ chức đoàn thể.

Theo đó, các xã, thị trấn, các hội đoàn thể hướng dẫn khu dân cư, tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập danh sách hộ vay, xây dựng dự án đề nghị chính quyền sở tại xác nhận đối tượng vay.

Cùng với đó, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện còn phối hợp, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thẩm định tính khả thi của các dự án với quy trình cho vay chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Bên cạnh mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động và những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian qua đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện luôn đạt hiệu quả cao.

Nhất là công tác quản lý nguồn vốn vay được các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo sát sao từ khâu thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn đến việc bình xét cho vay nên nguồn vốn tín dụng ưu đãi được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng. Các đối tượng trong diện thụ hưởng đã cơ bản được tiếp cận và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay.

Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 641 tỷ đồng/18 chương trình tín dụng với 16.715 hộ vay, tốc độ tăng trưởng đạt 16%.

Tăng trưởng dư nợ được tập trung vào một số chương trình tín dụng như: Cho vay giải quyết việc làm tăng 25,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 161,4%; cho vay hộ nghèo tăng 23,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 16,4%; cho vay Dân tộc thiểu số miền núi theo Nghị định 28 tăng 15 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo tăng 2,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 1,9%; cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 2,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 5,5%; cho vay hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn tăng 12,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12%; cho vay chương trình nước sạch và vệ sịnh môi trường nông thôn tăng 9,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 13,4%....

Một số xã tăng trưởng dư nợ tốt như xã Yên Phú tăng 11,7 tỷ đồng, xã Hùng Đức tăng 8,1 tỷ đồng và thị trấn Tan Yên tăng 7,4 tỷ đồng...

Hiện nay, mạng lưới hoạt động của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện huyện được phủ rộng khắp. Với thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân kịp thời, không chỉ góp phần hạn chế nạn “tín dụng đen” mà chính sách tín dụng ở huyện còn hướng tới mục tiêu cao hơn là giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục