Tín dụng chính sách trụ cột quan trọng trong hệ thống giảm nghèo tại Hàm Yên

Tín dụng chính sách xã hội có vai trò và vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đây được coi là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của huyện Hàm Yên.

Cán bộ tín dụng phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên thực hiện giải ngân cho các đối tượng vay vốn.

Nhận thức được điều này, những năm qua huyện Hàm Yên luôn quan tâm, chỉ đạo phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng với các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm nhằm giúp các đối tượng trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo… sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích, từng bước thay đổi cuộc sống và thoát nghèo.

Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách của huyện đã giúp gần 17.500 lượt hộ nghèo, gần 4.000 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với dư nợ hơn 754 tỷ đồng. Từ nguồn vốn chính sách, toàn huyện đã có gần 600 hộ nghèo được vay để làm nhà ở, trên 4.600 hộ vay để xây dựng trên 4.000 công trình vệ sinh và trên 4.000 công trình nước sạch, gần 1.400 lao động vay giải quyết việc làm, gần  2.700 hộ vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Với phương thức quản lý vốn và cách thức hoạt động nghiệp vụ đặc thù, nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện Hàm Yên được đánh giá là là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo tại địa phương. Tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo trong từng giai đoạn.

Giai đoạn 2021 – 2030, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung xây dựng hoạt động tín dụng chính phát triển theo hướng ổn định bền vững, đủ năng lực triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, luôn bám sát chương trình, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh và Trung ương. Đảm bảo đáp ứng 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng chính sách xã hội./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục