Đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Nhân Mục.

Các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Nhân Mục cần đánh giá, kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đã đạt được của xã Nhân Mục, chỉ đạo giải quyết vướng mắc, có giải pháp, mục tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch để thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới - là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới diễn ra sáng ngày 23/3/2018 tại xã Nhân Mục.

Đ/c Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018 xã Nhân Mục phấn đấu về đích Nông thôn mới, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, xã mới đạt 10/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. 9 tiêu chí còn lại chưa đạt bao gồm: Tiêu chí về giao thông, tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật cất văn hóa, tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí y tế, tiêu chí môi trường và tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí trên, xã Nhân Mục có kế hoạch phấn đấu trong năm 2018 nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% các tuyến đường trục xã, liên xã; 80% trở lên các tuyến đường trục thôn, xóm được cứng hóa. Phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp 01 nhà văn hóa xã, 02 khu thể thao thôn và 11/11 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn về cơ sở vật chất văn hóa; tập trung kiểm tra, rà soát đánh giá 25 nhà tạm, dột nát của hộ nghèo có nhu cầu làm mới; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; Đẩy mạnh các giải pháp triển khai công tác lao động việc làm, giảm nghèo; đầu tư xây dựng trạm y tế xã; Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chỉnh trang nhà cửa, xây dựng tường rào, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch trên, xã đưa ra các giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, phân công phụ trách các thôn, giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới được Ban Chỉ đạo xã quan tâm triển khai phổ biến đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức, các tổ chức ban ngành của xã… tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho toàn thể hội viên, đoàn viên của các tổ chức thông qua các hội nghị và các cuộc họp; về công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, tiến hành các giải pháp nâng cao trình độ dân trí và trình độ nguồn nhân lực; Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển các mô hình chăn nuôi trang trại tập trung, phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Thu hút các nguồn vốn đầu tư bên ngoài và tại địa phương, đồng thời thực hiện mục tiêu nhà nước và nhân dân cùng làm, tuyền truyền vận động nhân dân tham gia công lao động và giải phóng mặt bằng. Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đặc biệt là giao thông, các công trình phục vụ sản xuất và các công trình hạ tầng xã hội; Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tập trung vào 2 lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ nhà nước và trong dân để thực hiện các công trình thiết thực tại địa phương. Cách thức sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới. Phát động sâu rộng các cuộc vận động để nhân dân tham gia thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự xã hội và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành của huyện tập trung hướng dẫn xã về quy hoạch và kế hoạch triển khai để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đồng chí yêu cầu xã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo bền vững; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các hội, đoàn thể trong thực hiện tiêu chí các tiêu chí; Đồng chí đề nghị các cơ quyan chuyên môn và xã cần đánh giá, kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí đã đạt được tại Nhân Mục, chỉ đạo giải quyết vướng mắc, có giải pháp, mục tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch để thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới./.

Xuân Quỳnh

Tin cùng chuyên mục