Hàm Yên với kết quả triển khai và đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh

Thực hiện kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thực hiện chỉ thị số 03 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Từ cuối năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch số 34 - KH/HU về thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của bộ chính trị, kế hoạch số 03 - KH/TW ngày 1/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Theo tinh thần chỉ đạo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, huyện Hàm Yên đã chỉ đạo mỗi cấp uỷ cơ sở lựa chọn và chỉ đạo ít nhất một việc làm điểm mới trong năm 2012 để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức ở địa phương, đơn vị, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình hay, điển hình làm tốt ở địa phương đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các gương tập thể điển hình gắn với các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Tiếp tục đưa việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan đơn vị, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành địa phương, cơ quan đơn vị. Chỉ đạo mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi tổ chức Đảng đăng ký và thực hiện trong năm 2012 một việc làm mới, một việc làm có hiệu quả, tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và sát với nhiệm vụ của người Đảng viên.

 

Theo đó, huyện Hàm Yên cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 cơ bản, phù hợp với điều kiện thực tế sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương .

 

 
Mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi tổ chức Đảng đăng ký và thực hiện trong năm 2012 một việc làm mới, một việc làm có hiệu quả, tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và sát với nhiệm vụ của người Đảng viên.


Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cũng được chú trọng, được lồng ghép với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, truyền thống cách mạng của quê hương gắn với các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Kết quả, đã có 44/44 chi Đảng bộ cơ sở, 449/449 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trên 4.600 Đảng viên, trên 1.300 cán bộ đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, phù hợp với cá nhân và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong huyện.

 

Nội dung đăng ký chủ yếu các việc làm thiết thực liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu như: Làm đường giao thông nông thôn, thực hiện 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác phát triển Đảng viên .

 

Thông qua việc đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân trong rèn luyện đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh đã có sự chuyển biến tích cực. Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sự tác động tích cực đối với phong trào chung của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh .

 

Hiện nay, các tổ chức cơ sở Đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị đang tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 với các nội dung chủ yếu như: Nâng cao vai trò của cấp uỷ cơ sở, thủ trưởng cơ quan trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, nêu cao ý thức tự giác, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp của cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ học tập, lao động sản xuất, công tác ,tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tiếp tục thực hiện 8 nội dung công việc cụ thể được xác định trong kế hoạch số 34 và giải pháp 06 của Ban Thường vụ Huyện Uỷ. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ các đoàn thể các tổ chức hội và cơ quan đơn vị: Chuyên đề của năm 20011 -2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm,liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

 

Quang Quyết

Tin cùng chuyên mục