Hương sắc Tuyên Quang

Nhạc: Đinh Tiến Bình
Lời: Lý Văn Binh (Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang)
Video không hợp lệ