Xuân về non nước Hàm Yên

Nhạc: Vương Vình
Thơ: Ngọc Hiệp
Video không hợp lệ