Các xã, thị trấn huyện Hàm Yên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI

Từ ngày 21 đến hết ngày 27/8, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã và đang tổ chức tuyên truyền, học tập, triển khai, quán triệt các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho trên 5.171 cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện.
Video không hợp lệ

Chương trình khác