Chi bộ thôn Thài Khao (Yên Lâm) lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, chi bộ thôn Thài Khao, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên đã lãnh đạo Ban Mặt trận và các đoàn thể phát động phong trào xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế ở địa phương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác