Gắn phát triển kinh tế với xây dựng Nông thôn mới ở Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên.

Là một xã còn nhiều khó khăn, trước nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện các tiêu chí của chương trình có ý nghĩa quan trong này, trong đó chú trọng gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Video không hợp lệ

Chương trình khác