Giữ vững thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 xác định: Cây chè là một trong 7 sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. Trong những năm qua bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị kinh tế từ cây chè đã góp phần tích cực nâng cao đời sống của người dân.
Video không hợp lệ