Hàm Yên phát triển cam sành gắn với bảo vệ môi trường.

Trên địa bàn huyện Hàm Yên có 18 xã thị trấn thì có tới 13 xã, thị trấn nằm trong vùng quy hoạch sản xuất cam sành hàng hóa. Số hộ có diện tích cam là trên 3.500 hộ, với diện tích trên 5.000 ha cam, hiện nay huyện đang áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật trong trồng và chăm sóc cây cam, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, tăng năng suất và sản lượng cam.
Video không hợp lệ

Chương trình khác