Hàm Yên phát triển nuôi trồng thủy sản.

Trong những năm gần đây, nghề nuồi trồng thủy sản ở huyện miền núi Hàm Yên phát triển mạnh cả về diện tích và sản lượng, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở nông thôn, miền núi.

Video không hợp lệ