Hàm Yên tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, tư tưởng và hành động đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Hiện nay, huyện Hàm Yên đang tập trung quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Video không hợp lệ

Chương trình khác