Hàm Yên thực hiện công tác tư tưởng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Có được kết quả đó là do huyện đã thực hiện tốt công tác tư tuởng đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
Video không hợp lệ