Hàm Yên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã và đang được huyện Hàm Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
Video không hợp lệ