Hàm Yên tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016

Để thực hiện thành công cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, huyện Hàm Yên đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư để thực hiện theo quy định.
Video không hợp lệ

Chương trình khác