Hội nghị Triển khai thực hiện thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính” huyện Hàm Yên.

Video không hợp lệ

Chương trình khác