Người dân Hàm Yên tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của mình tham gia quyết định những việc trọng đại của đất nước.
Video không hợp lệ

Chương trình khác