Phong trào làm đường bê tông nông thôn tại Hàm Yên.

Một trong những tiêu chí đầu tiên của xây dựng nông thôn mới là hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Trong thời gian qua, huyện Hàm Yên đã và đang tiến hành những phần việc trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn đã được hoàn thiện. Chính sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của đồng bào tại các thôn bản đã tạo nên sức mạnh của cộng đồng trên mỗi tuyến đường.
Video không hợp lệ

Chương trình khác