Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đang được các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Hàm Yên nghiêm túc thực hiện. Đối với Đảng bộ thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã và đang được thực hiện đúng qui trình các bước.
Video không hợp lệ

Chương trình khác