Hàm Yên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ chủ chốt.

Ngày 5/7, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Video không hợp lệ

Chương trình khác