Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư về nhiều mặt trên cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ngành Nông nghiệp huyện Hàm Yên đã có bước phát triển mạnh, đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.
Video không hợp lệ