Hàm Yên đánh giá kết quả sản xuất và triển khai giải pháp tiêu thụ cam

Ngày 27/9, huyện Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất, tiêu thụ Cam niên vụ 2020 – 2021 và triển khai thực hiện các giải pháp tiêu thụ Cam niên vụ 2021 - 2022.
Video không hợp lệ

Chương trình khác