Xúc tiến thương mại tiêu thụ cam sành Hàm Yên

Vụ cam 2020 - 2021, các nhà vườn Cam sành Hàm Yên mới thu hoạch được khoảng trên 65 nghìn tấn. Do dịch bệnh Covid 19 đã làm ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ sản phẩm cam, hiện nay lượng cam sành cuối vụ chưa được thu hoạch còn khoảng 10 nghìn tấn, do đó huyện Hàm Yên đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối với các doanh nghiệp giúp tiêu thụ cam sành cho bà con nông dân.
Video không hợp lệ

Chương trình khác