Huyện Hàm Yên Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Ngày 28/3/2018, UBND huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 23/TB-UBND về việc công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Theo đó thành phần hồ sơ công khai gồm:

1. Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2. Báo cáo có thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

4. Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật đất đai trong năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Hồ sơ được công khai tại trụ sở UBND huyện (trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường) trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tải nội dung Thông báo tại đây.

- Tải Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang tại đây.

- Tải Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên năm 2018 tại đây.

Bài viết cùng chuyên mục