Thông báo lấy ý kiến đóng góp phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hàm Yên.

Ngày 25/4/2017, UBND huyện Hàm Yên đã có Văn bản số 550/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến đóng góp phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hàm Yên cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục