Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020

Ngày 7 - 06 - 2017 Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Báo cáo số 219/BC-UBND về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân, các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên đến năm 2020

Bài viết cùng chuyên mục