Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Hội đồng Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019 thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập xét tuyển, cụ thể như sau:

A. Danh mục tài liệu ôn tập

I. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng IV:

a. Phần hiểu biết chung

1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11; Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11: Các điều: Điều 2, 3, 27, 28, 29, 72, 73, 86;

2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12: Các chương: Chương II, chương III, chương V;

3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

4. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

b. Phần chuyên môn

Giới hạn trong chương trình Môn Toán, môn Tiếng việt lớp 5 chương trình giáo dục đại trà do Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang ban hành.

II. Vị trí Giáo viên THCS hạng III:

a. Phần hiểu biết chung

1. Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11 và Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11: Các chương: Chương II: mục 2; chương IV.

2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12: Chương II, chương III, chương V;

3. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học: Điều 3;27;28;31;32;35;39

4. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, các chương: Chương II; Chương III; Chương IV;

5. Thông tư số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập: Chương II.

b. Phần chuyên môn

Giới hạn nội dung chương trình học kỳ I, các môn học theo phân phối chương trình chuẩn lớp 9 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-GD ngày 24/12/2009 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang)

B. Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập:

- Thời gian:  Từ 14h 00 phút ngày 29/10/2019.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Yên, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2019 thông báo để các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển biết, có mặt đúng thời gian, địa điểm theo yêu cầu./.

Bài viết cùng chuyên mục