Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Ngày 14/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên có Thông báo số 73/TB-UBND về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019

Bài viết cùng chuyên mục