Thông báo Kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018

Ngày 13/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 70/TB-UBND về Kế hoạch tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục