Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành của thí sinh dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

Ngày 25/11/2016, UBND huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 75/TB-UBND về việc Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành của thí sinh dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015, cụ thể như sau:

Bài viết cùng chuyên mục