Thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2014 thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

UBND HUYỆN HÀM YÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014

Số: 01/TB-HĐTD

V/v thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Yên, ngày 01 tháng 4 năm 2015

  

Kính gửi:

Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2014.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2014 thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức cấp xã năm 2014 về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển như sau:

1. Địa điểm thi tuyển:

Tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Yên.

Địa chỉ: Thôn 3 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

2. Thời gian thi tuyển:

- Thời gian khai mạc: Từ 07h30 phút ngày 22/4/2015.

- Thời gian thi tuyển: Bắt đầu từ 08h00 ngày 22/4/2015

Ghi chú:

+ Thí sinh dự thi tuyển khi đi mang theo Chứng minh nhân dân để xuất trình giám thị phòng thi.

+ Thí sinh đến trước giờ khai mạc 30 phút để kiểm tra thông tin, số báo danh, phòng thi và nộp lệ phí thi tuyển.

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014 thông báo để các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển được biết./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;báo cáo

- Chủ tịch UBND huyện;

- Chủ tịch HĐTD;

- UBND các xã, thị trấn;niêm

- Phòng Nội vụ huyện;yết

- Đài TT-Truyền hình huyện; (thông báo)

- Trung tâm dạy nghề huyện;

- Các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển;

- Lưu VT-UBND.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

(Đã ký)

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Hoàng Quốc Cường

 

Bài viết cùng chuyên mục