Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015

Ngày 19-9-2016, Hội đồng xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 50/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015.Bài viết cùng chuyên mục