Thông báo: Về việc tổ chức xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng Công an xã, thị trấn năm 2013

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về việc tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trưởng Công an các xã, thị trấn năm 2013 như sau:

Toàn văn thông báo:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HÀM YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 36/TB-UBND

Hàm Yên, ngày 02 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự,

Trưởng Công an xã, thị trấn năm 2013

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010, quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Thực hiện Văn bản số 32/UBND-NV ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã; Văn bản số 54/SNV-XDCQ ngày 05/02/2013 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an xã theo Nghị định số 112/2011/NĐ-CP;

Thực hiện Kết luận số 1065-KL/HU ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013;

Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức cấp xã của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện,

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về việc tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn năm 2013 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn năm 2013

Số lượng, chức danh, cơ cấu công chức cần tuyển dụng:

Tổng số công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an các xã, thị trấn cần tuyển dụng năm 2013: 08 người, bao gồm các chức danh sau:

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: 07 biên chế;

- Trưởng Công an: 01 biên chế.

 

STT

 

Xã, thị trấn

 

Chỉ tiêu xét tuyển dụng

 

Ghi chú

 

Chỉ huy trưởng quân sự

Trưởng Công an

1

Yên Thuận

1

 

Thiếu 1 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

2

Minh Khương

1

 

Thiếu 1 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

3

Phù Lưu

1

 

Thiếu 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

4

Yên Phú

 

1

Thiếu 01 công chức Trưởng Công an

5

TT Tân Yên

1

 

Thiếu 01 công chức Chỉ huy trưởng QS

6

Thái Hòa

1

 

Thiếu 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

7

Đức Ninh

1

 

Thiếu 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự,

8

Hùng Đức

1

 

Thiếu 01 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự,

Cộng

07

01

 


                2. Đối tượng xét tuyển:

Những người có trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; có trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công an trở lên đối với chức danh Trưởng Công an cấp xã cần tuyển dụng.

3. Điều kiện của người đăng ký dự tuyển:

                3.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các điều kiện sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn tự nguyện dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Trung học Phổ thông;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh chuyên môn cần tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục; sơ yếu lý lịch phải được Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện thẩm định, xác minh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự và thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ở địa phương.

- Có hộ khẩu thường trú tại huyện Hàm Yên ít nhất từ 02 năm liên tục trở lên, tính đến thời điểm Ủy ban nhân dân huyện thông báo tuyển dụng;

- Có chứng chỉ Tin học văn phòng từ trình độ A trở lên;

- Cam kết chấp hành sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện đến công tác tại bất cứ xã nào trên địa bàn huyện và làm việc tại xã từ 05 năm trở lên nếu trúng tuyển.

3.2. Điều kiện đối với từng chức danh cần tuyển dụng:

3.2.1. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự:

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.2.2. Chức danh Trưởng Công an:

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Công an trở lên.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thủ tục hồ sơ:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

4.1- Đơn đăng ký dự tuyển;

4.2- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6); có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

4.3- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

4.4- Bản sao giấy khai sinh;

4.5- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập (hoặc học bạ) phù hợp với yêu cầu của chức danh dự tuyển;

4.6- Giấy chứng nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động (nếu có);

- Quyết định hoặc chứng nhận của cấp có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

4.7 - Bản sao có công chứng hộ khẩu thường trú;

4.8 - Bản cam kết chấp hành sự phân công đến công tác tại bất cứ xã nào trên địa bàn huyện và cam kết làm việc tại xã từ 05 năm trở lên.

4.9 - 03 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận thay; số điện thoại liên hệ; 2 ảnh 4 x 6 cm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định do Ủy ban nhân dân huyện phát hành theo mẫu của Sở Nội vụ hướng dẫn (thí sinh mua tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 06/5/2013 tại Phòng Nội vụ huyện Hàm Yên.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 06/5/2013 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 06/6/2013.

Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có chỉ tiêu tuyển dụng (trong giờ hành chính). Trường hợp đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nhưng bị từ chối nhận hồ sơ, thí sinh có quyền nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện.

(Mọi chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 0273.841.049 trong giờ hành chính)

Lưu ý: hồ sơ dự tuyển không trả lại.

6. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự và Trưởng Công an xã, thị trấn được thực hiện theo hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

7. Nội dung xét tuyển:

7.1. Hình thức, nội dung xét tuyển

- Hình thức: xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn, thực hành trực tiếp.

- Nội dung: Đề sát hạch gồm 02 câu hỏi. Thang điểm của đề sát hạch là 100 điểm, trong đó mỗi câu hỏi 50 điểm. Thí sinh có 45 phút để trả lời phỏng vấn hoặc thực hành theo nội dung đề sát hạch.

+ Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự: nội dung sát hạch tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và kiến thức chuyên môn về công tác quân sự cơ sở; khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự và thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ở địa phương; các tình huống cụ thể tại cơ sở. Phù hợp với kiến thức được đào tạo của thí sinh.

+ Đối với chức danh Trưởng Công an: nội dung sát hạch tập trung vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, kiến thức chuyên môn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; khả năng phối hợp với các đơn vị khác trong thực hiện thế trận an ninh nhân dân; khả năng xử lý đối với các tình huống đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Phù hợp với kiến thức được đào tạo của thí sinh.

7.2. Ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

c) Con của cán bộ Công an; chiến sỹ, sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam chuyên nghiệp, cán bộ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành nghĩa vụ; con của Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự, Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an xã có từ 15 năm công tác trở lên; người có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện xuất sắc công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở được Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp bộ khen thưởng: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả sát hạch.

7.3. Cách tính điểm kiểm tra, sát hạch:

- Nếu kết quả chấm điểm của 02 giám khảo chênh lệch từ 10 điểm trở xuống thì điểm sát hạch của thí sinh bằng trung bình cộng điểm của 02 giám khảo.

- Nếu kết quả chấm điểm của 02 giám khảo chênh lệch trên 10 điểm thì 02 giám khảo phải hội ý để thống nhất lại kết quả chấm điểm, nếu không thống nhất được phải báo cáo ngay Trưởng Ban sát hạch xem xét quyết định.

- Tổng số điểm sát hạch của thí sinh bằng trung bình cộng số điểm của 02 giám khảo chấm sát hạch cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

7.4. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển:

Thí sinh phải đủ các điều kiện:

- Phải đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại mục 4 Thông báo này.

- Phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng Công an cấp xã được quy định tại mục 3 Thông báo này.

Trong số các thí sinh đủ các điều kiện nêu trên: Căn cứ vào tổng điểm kết quả sát hạch lấy từ thí sinh có điểm cao nhất trở xuống (lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp) cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng trong chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau:

- Người đang được bố trí đảm nhiệm Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (đối với xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự), đang bố trí đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an (đối với xét tuyển Trưởng Công an) xã đặc biệt khó khăn.

- Người có thời giam đảm nhiệm cấp phó của chức danh cần tuyển dụng lâu hơn.

Nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

- Thời gian xét tuyển: dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2013.

Thời gian thi cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trực tiếp tới các thí sinh.

- Địa điểm: Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên.

9. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, hướng dẫn mức thu, quản lý, sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để toàn thể các cá nhân, tổ chức, tập thể có liên quan biết, thực hiện; các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;báo

- TT. HĐND huyện;cáo

- Sở Nội vụ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Ban Tổ chức HU;

- BCH Quân sự huyện;

- Công an huyện;

- Thành viên HĐTD (thực hiện);

- UBND xã, thị trấn;thông báo

- Đài TT-TH huyện;niêm yết

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;

- Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hà Phúc Phình

 

Bài viết cùng chuyên mục