Thông báo về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên

Thực hiện Kết luận số 1029-KL/HU ngày 2/6/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Hàm Yên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên, Ban vận động xây dựng và quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên tổ chức đợt vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhân tháng hành động Vì trẻ em măm 2010.

1. Thời gian:

Từ ngày 01/6/2010 đến hết ngày 01/07/2010.

2. Đối tượng và mức độ vận động

- Cán bộ, công nhân viên chức, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp các lực lượng vũ trang, đoàn viên Công đoàn trong các cơ quan đơn vị ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em 01 ngày lương.

- Các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tùy theo khả năng tự nguyện ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Hộ nhân dân hảo tâm ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em.

3. Đối với các xã, thị trấn

Ban Thường trực UBMTTQ xã, thịtrấn báo cáo cấp ủy, phối hợp với Chính quyền tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, thị trấn. Kết thức cuộc vận động tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực UBMTTQ huyện.

4. Hình thức tiếp nhận

Tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân xin được tiếp nhận tại Phòng Long động - Thương binh và Xã hội huyện, hoặc nộp trực tiếp cho Kho Bạc huyện Hàm Yên, số tài khoản 946 90 00 00080. Các cơ quan, đơn vị thành lập danh sách tập thể, cá nhân và số tiền ủng hộ gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Định kỳ 5 ngày một lần kế toán giúp việc tổng hợp báo cáo tiến độ với với Ban quản lý Quỹ và UBND huyện.

 

T/M UBMTTQ HUYỆN HÀM YÊN

PHÓ TRƯỞNG BAN VẬN ĐỘNG

(Đã ký)

HỨA VĂN TIẾN

Bài viết cùng chuyên mục