Thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau:

1. Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được bầu 40 đại biểu.

2. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên: 9 đơn vị.

3. Danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

  

TT

Đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

1

Số 1

xã Yên Thuận, xã Bạch Xa

4

2

Số 2

xã Minh Dân, xã Minh Khương

4

3

Số 3

xã Phù Lưu, xã Tân Thành

5

4

Số 4

xã Bình Xa, xã Minh Hương

4

5

Số 5

xã Yên Lâm, xã Yên Phú

4

6

Số 6

TT. Tân Yên, xã Nhân Mục

5

7

Số 7

xã Bằng Cốc, xã Thành Long

4

8

Số 8

xã Thái Sơn, xã Thái Hòa

5

9

Số 9

xã Đức Ninh, xã Hùng Đức

5

 

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên công bố để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết.

 

Bài viết cùng chuyên mục