Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn quan tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn xã Tân Thành (đợt 2)

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn quan tỉnh Tuyên Quang trên địa bàn xã Tân Thành (đợt 2)

Quyết định Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)

Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1)