Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017

Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 94/TB-UBND về Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017

Ngày 28/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 78/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bản huyện Hàm Yên.