Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập xét bổ sung hợp đồng giáo viên mầm non theo Quyết định 60

Ngày 04/6/2019, Hội đồng xét chọn giáo viên mầm non theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg huyện Hàm Yên đã có Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, danh mục tài liệu ôn tập xét chọn bổ sung hợp đồng giáo viên mầm non hưởng chính sách theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

Ngày 11/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 27/TB-UBND về Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 cho những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên.