Thông báo công khai kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2015.

Ngày 14/10/2016, Hội đồng Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên năm 2015 đã có Thông báo số 59/TB-HĐXT về việc Công khai kết quả tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp của thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015.

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015

Ngày 19-9-2016, Hội đồng xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 50/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015.