Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015

Ngày 19-9-2016, Hội đồng xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục huyện Hàm Yên đã có Thông báo số 50/TB-HĐXT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Sự nghiệp giáo dục bậc Mầm non và bậc Tiểu học huyện Hàm Yên năm 2015.

Thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên thông báo về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể như sau: